Regulamin konkursu „Literacki blog roku”

 


 

1.         Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Literacki blog roku” w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem” jest firma:

W&W Polak Wacław, ul. Krótka 26/2, 40-639 Katowice, NIP: 634-191-78-37 REGON: 273593280 zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 48033 będąca właścicielem serwisu Granice.pl - wszystko o literaturze, zwana dalej „W&W”;

 

W dalszej części Regulaminu zwana „Organizatorem”

 

1.2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.literackiblogroku.pl, za pośrednictwem serwisu Granice.pl dostępnego w sieci Internet pod adresem www.granice.pl oraz za pośrednictwem serwisów internetowych patronów medialnych.

 

1.3. Czas trwania Konkursu: 11 września 2015 – 15 października 2015.

 

2.         Misja Konkursu

2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych blogów poświęconych literaturze i rynkowi księgarskiemu, komentujących i opisujących nowości wydawnicze lub też zawierających literacką twórczość ich autorów – wiersze, opowiadania, fragmenty większych form prozatorskich.

 

2.2. Konkurs skierowany jest do internautów prowadzących w sieci Internet blogi – internetowe pamiętniki czy notatniki o charakterze literackim.

 

2.3 W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu.

 

2.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

 

2.5. Jeden użytkownik ma prawo zgłoszenia do Konkursu tylko jednego własnego bloga.  

 

3.         Przebieg Konkursu, kryteria oceny

3.1. Wyboru najlepszych blogów dokona profesjonalne jury, w którego skład wejdą przedstawiciele organizatorów, specjaliści z zakresu literatury i współczesnego rynku wydawniczego.

3.2. Ocenie Jury poddane zostaną: 

3.3. Wyboru najlepszych blogów równolegle do Jury dokonają również internauci, głosujący za pośrednictwem strony internetowej konkursu w terminie od 1 do 15 października 2015. Każdy z internautów będzie miał możliwość zagłosowania na jeden, wybrany przez siebie blog. Proces ten odbywać się będzie poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy informacji o wybranym blogu zamieszczonej na stronie konkursu oraz podanie własnego adresu mailowego. Następnie na adres mailowy wysyłany będzie link weryfikujący głos – dopiero po jego kliknięciu głos uznawany będzie za ważny.

3.4. W ramach Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:

·            Tytuł „Literacki blog roku”

·         Tytuł „Literacki blog roku” – wybór internautów

·         Wyróżnienia Jury.

 

3.5. Terminarz Konkursu:

 

3.6. Laureaci Konkursu otrzymają zestawy nagród.

 

3.7. Nagrody, których laureaci nie będą mogli odebrać podczas Targów Książki w Krakowie, zostaną przesłane pocztą.

3.8 Zwycięski lub wyróżniony blog po uzyskaniu pozytywnych rekomendacji Organizatorów może otrzymać nagrodę specjalną w postaci możliwości publikacji w formie książkowej lub e-bookowej w jednym z wiodących polskich wydawnictw.


4. Zgłoszenia

4.1. Prawo zgłoszenia blogu do Konkursu mają wszyscy internauci spełniający warunki niniejszego Regulaminu.

4.2. Do Konkursu zgłaszać można wyłącznie blogi prowadzone w języku polskim.

4.3. W Konkursie będą oceniane zarówno blogi prowadzone od wielu lat, jak i blogi stworzone na potrzeby Konkursu.

4.4. Podstawowym kryterium zakwalifikowania blogu do udziału w Konkursie będzie jego literacki charakter – zamieszczane w nim notki muszą stanowić drobne formy literackie (wiersze, opowiadania, fragmenty opowiadań lub większych form literackich) lub publicystyczne, muszą być tematycznie związane z literaturą czy rynkiem wydawniczym.

4.5. Aby przystąpić do Konkursu, każdy zgłaszający musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który udostępniony jest na stronie Konkursu do dnia 30 września 2015 roku.

4.6. Zgłaszając blog do Konkursu, uczestnik oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe do treści umieszczanych na blogu oraz że treść blogu nie narusza praw osób trzecich.

4.7. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie fragmentów swych blogów na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz na stronie Konkursu jego celach promocyjnych.

4.8. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia niespełniającego wymogów niniejszego Regulaminu.

 

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Wszystkim uczestnikom Konkursu udostępniony zostanie na żądanie protokół z obrad Jury wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

5.2. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na stronie www.literackiblogroku.pl oraz podczas Targów Książki w Krakowie.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Aktualny regulamin dostępny będzie przez cały czas na stronie Konkursu.

logo 1logo 2logo 3